A ignore B gate

Nghĩa của từ A ignore B gate

  • (Tech) cổng A không biết BXem thêm: