A except B gate

Nghĩa của từ A except B gate

  • (Tech) cổng A loại trừ BXem thêm: