8-bit personal computer

Nghĩa của từ 8-bit personal computer

  • (Tech) máy điện toán cá nhân 8 bítXem thêm: