8-bit microcomputer

Nghĩa của từ 8-bit microcomputer

  • (Tech) máy vi điện toán 8 bít, máy vi tính 8 bít [TN]Xem thêm: