8-bit character string

Nghĩa của từ 8-bit character string

  • (Tech) chuỗi ký tự 8 bítXem thêm: