8-bit character set

Nghĩa của từ 8-bit character set

  • (Tech) bộ ký tự 8 bítXem thêm: