8-bit character code

Nghĩa của từ 8-bit character code

  • (Tech) mã ký tự 8 bítXem thêm: