8-bit character

Nghĩa của từ 8-bit character

  • (Tech) ký tự 8 bítNhững từ có chứa "8-bit character"

Xem thêm: