7-bit ASCII code

Nghĩa của từ 7-bit ASCII code

  • (Tech) mã ASCII 7 bítNhững từ có chứa "7-bit ASCII code"

Xem thêm: