4th Generation Language (4GL)

Nghĩa của từ 4th Generation Language (4GL)

  • (Tech) Ngôn ngữ Thế hệ Thứ tưXem thêm: