3D (three dimension) image

Nghĩa của từ 3D (three dimension) image

  • (Tech) ảnh 3 chiều, ảnh nổi = stereoscopic imageXem thêm: