3D (three dimension) configuration

Nghĩa của từ 3D (three dimension) configuration

  • (Tech) cấu hình 3 chiều, cấu hình nổiXem thêm: