3D (three dimension) calculation

Nghĩa của từ 3D (three dimension) calculation

  • (Tech) tính toán 3 chiềuXem thêm: