3D (three dimension)

Nghĩa của từ 3D (three dimension)

  • (Tech) ba chiều, tam thứ nguyên, nổiNhững từ có chứa "3D (three dimension)"

Xem thêm: