2D image

Nghĩa của từ 2D image

  • (Tech) ảnh 2 chiều, ảnh phẳngXem thêm: