2D configuration

Nghĩa của từ 2D configuration

  • (Tech) cấu hình 2 chiều, cấu hình phẳngXem thêm: