2D (two dimension)

Nghĩa của từ 2D (two dimension)

  • (Tech) hai chiều, nhị thứ nguyên, phẳngXem thêm: