2-way device

Nghĩa của từ 2-way device

  • (Tech) thiết bị 2 chiều/thu phátXem thêm: