1-byte character string

Nghĩa của từ 1-byte character string

  • (Tech) chuỗi ký tự 1 baiXem thêm: