1-byte character set

Nghĩa của từ 1-byte character set

  • (Tech) bộ ký tự 1 baiXem thêm: