1-byte character code

Nghĩa của từ 1-byte character code

  • (Tech) mã ký tự 1 baiXem thêm: