1-byte character

Nghĩa của từ 1-byte character

  • (Tech) ký tự 1 baiNhững từ có chứa "1-byte character"

Xem thêm: