1 to 1 relationship

Nghĩa của từ 1 to 1 relationship

  • (Tech) quan hệ 1 đối 1Xem thêm: